Dyfarniad Lefel 2 HABC mewn Asesu Risg

About the course and how to book

Dyfarniad Lefel 2 HABC mewn Asesu Risg

Disgrifiad

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd leol i ddarparu lle diogel i weithio, offer diogel a phobl ddiogel. Mae’r gofyniad hwn wedi’i gynnwys mewn nifer o ddarnau o ddeddfwriaeth diogelwch gan gynnwys y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

Er mwyn cyrraedd y safonau hyn, dylai asesiad risg addas a digonol gael ei wneud. Mae’r rhaglen hon wedi’i datblygu ar gyfer cylchoedd chwarae a meithrinfeydd i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth addas i gynorthwyo cynrychiolwyr i gynnal asesiadau risg cyffredinol fel sy’n ofynnol gan Reoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

Crynodeb o’r rhaglen:

 • Iechyd a diogelwch sylfaenol mewn cylchoedd chwarae a meithrinfeydd
 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 • Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 • Rheoliadau Codi a Chario
 • Iechyd a Diogelwch (Rheoliadau Cymorth Cyntaf)
 • Rheoliadau Rhagofalon Tân (yn y gwaith)
 • Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
 • Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
 • Iechyd a Diogelwch Cyffredinol ar gyfer Cylchoedd Chwarae
 • Mannau Chwarae Awyr Agored

Deilliannau

Asesiadau Risg mewn Cylchoedd Chwarae a Meithrinfeydd:

 • Cyflwyniad
 • Manteision o wneud asesiadau risg
 • Beth yw asesiad risg?
 • Y drefn o ran gwneud asesiad risg
 • Rheoli risgiau
 • Enghreifftiau o ragweld risgiau
 • Digwyddiadau tebygol
 • Peryglon mewn cylchoedd chwarae a mesurau i’w rheoli
 • Teithiau i ffermydd agored – risgiau a chyngor
 • Llithro, baglu a chwympo – cyngor iechyd a diogelwch
 • Arferion gwaith da i atal llithro, baglu a chwympo gyda rhestr wirio
 • Cyfrifoldebau cyflogwyr
 • Gweithdy ymarferol

Maes pwnc

Rheoleiddio

Cynulleidfa Darged

Gweithwyr gofal plant / Gwarchodwyr plant / Gwarchodwr Plant (heb ei gofrestru eto)

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

 

Dilynwch ni

Facebook