Cymorth i blant i ddysgu siarad a chyfathrebu

Cymorth i blant i ddysgu siarad a chyfathrebu

Mae pob plentyn yn haeddu cael y dechrau gorau mewn bywyd ac mae datblygu sgiliau lleferydd a chyfathrebu yn hanfodol os ydy plentyn am gyrraedd eu llawn botensial. Mae angen iddyn nhw allu cyfathrebu er mwyn gallu dysgu yn yr ysgol, cymdeithasu gyda theulu a chwarae gyda ffrindiau.

Mae ymchwil i mewn i ddatblygiad yr ymennydd yn dangos mae’r tair blynedd gyntaf mewn bywyd plentyn sydd yn hanfodol i’r datblygiad o sgiliau iaith a chyfathrebu da.

Bydd y rhan fwyaf o blant yn datblygu sgiliau iaith heb broblemau, ond mae rhai angen ychydig mwy o gymorth. Gall hyn ddod o aelodau’r teulu, ymarferwyr gofal plant, gweithwyr blynyddoedd cynnar a phobl yn eu cymuned.

Dewch i siarad â’ch babi

Cwrs llawn hwyl, rhyngweithiol ac AM DDIM i bob teulu sydd â babanod rhwng 3 a 12 mis yw ‘Dewch i siarad â’ch babi’. Mae’n cynnig amser strwythuredig i gysylltu a chwarae gyda’ch gilydd, wrth gael awgrymiadau da o ran cynorthwyo datblygu sgiliau iaith a lleferydd babanod, nawr ac yn y dyfodol.

Cliciwch yma i gael gwybod rhagor a chadw lle

Beth i wneud os ydych yn poeni

Os ydych yn pryderu am ddatblygiad iaith a lleferydd eich plentyn ac yn meddwl bod angen cymorth arnynt, siaradwch â’ch ymwelydd iechyd neu eich meddyg teulu.

Gallwch gysylltu â ni yn nhîm y Blynyddoedd Cynnar am gymorth gyda datblygiad iaith (0-3 oed) trwy grwpiau neu gymorth unigol. Plîs cysylltwch â ni i wneud cais am gymorth.

Os ydy eich plentyn yn 2½ mlwydd oed, gallech hefyd ofyn i’ch ymwelydd iechyd neu feddyg teulu am therapi iaith a lleferydd. Ffordd aralll, gallwch wneud atgyfeiriad eich hun at Wasanaethau Plant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Mae cymorth gan Wasanaeth Allgymorth y Ganolfan Adnoddau Arbenigol ar gael ar gyfer plant sy’n mynychu dosbarth meithrin mewn ysgolion, o’r mis Medi yn dilyn eu trydydd pen-blwydd.

Pe bai staff yn yr ysgol yn credu bod eich plentyn yn cael anawsterau o ran lleferydd ac iaith, byddan nhw’n trafod hyn gyda chi ac yn gallu gofyn i’r Tîm Lleferydd ac Iaith Allgymorth ei weld.

Bydd Athro/Athrawes Arbenigol neu Weithiwr Cyfathrebu yn ymweld ag ysgol neu ddosbarth meithrin eich plentyn i’w arsylwi a chasglu gwybodaeth. Os yw’n briodol, bydd aelod o’r tîm yn gweithio gyda chi a’ch plentyn i ddarparu cyngor a gweithgareddau i helpu datblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn.

Mae Gwasanaeth Allgymorth y Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn gweithio’n agos â Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Adnoddau

Gov.Cymru – Siarad gyda Fi – Gwybodaeth ac adnoddau i helpu plant i ddysgu siarad

Tiny Happy People – Children’s language learning  – Casgliad o ffilmiau ac erthyglau sy’n cynnig cyngor i helpu gyda sgiliau iaith plant. Edrychwch ar y gwahanol gasgliadau am sgiliau iaith cynnar ac awgrymiadau da yn ôl oedran plant.

1st 1,000 Days – New Parent Network – Sut y gallwch chi annog datblygiad iaith plentyn.

NHS Play and learning – Syniadau ar gyfer chwarae ac awgrymiadau ar sut i helpu gyda lleferydd i fabanod a phlant bach.

NHS Help your baby learn to talk – cyngor ac awgrymiadau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw gartref

I CAN’s Ages and stages – Canllaw ar gyfer y camau nodweddiadol datblygiad lleferydd ac iaith babanod, plant a phobl ifanc.

Tudalen Facebook Therapi Lleferydd ac Iaith Aneurin Bevan – Hoffwch nhw ar Facebook i gael cyngor a diweddariadau.

Tudalen Twitter Therapi Lleferydd ac Iaith Aneurin Bevan – Dilynwch nhw ar Twitter i gael cyngor a diweddariadau.

Llywodraeth Cymru – Cyfnodau Datblygiad Iaith a Lleferydd (PDF)

Ymgyrch Look, Say, Sing Play yr NSPCC – awgrymiadau hwyliog a hawdd i’ch helpu chi i ddod â hyd yn oed mwy o Edrych, Dweud, Canu a Chwarae yn eich trefn ddyddiol gyda’ch babi.

 

Dilynwch ni

Facebook