Rhoi gwybod am blentyn mewn perygl

Rhoi gwybod am blentyn mewn perygl

Mae diogelu a hybu lles plant yn gyfrifoldeb i bawb.

Mae gan bawb sy’n dod i gysylltiad â phlant a’u teuluoedd a’u gofalwyr rôl i’w chwarae er mwyn diogelu plant.

Mae diogelu yn cael ei ddiffinio yn Working Together (DfE, 2018) fel:

  • diogelu plant rhag cael eu cam-drin;
  • atal amhariad ar iechyd neu ddatblygiad meddyliol a chorfforol plant;
  • sicrhau bod plant yn tyfu mewn amgylchiadau sy’n gyson â darparu gofal diogel ac effeithiol;
  • gweithredu er mwyn galluogi pob plentyn i gael y canlyniadau gorau.

Gofyn am gefnogaeth blynyddoedd cynnar i blentyn

Rhoi gwybod am bryder am blentyn

 

Dilynwch ni

Facebook