Deall Diogelu Plant ac Oedolion

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Deall Diogelu Plant ac Oedolion

Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant diogelu lefel sylfaenol hwn yn ofynnol ar gyfer yr holl staff gofal plant sy’n dod i gysylltiad â phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Dylai pob gweithiwr newydd gwblhau’r cwrs hyfforddi hwn o fewn y 6 mis cyntaf o gyflogaeth.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy Microsoft Teams. Mae dyfais addas a chysylltiad sefydlog i’r rhyngrwyd yn bwysig.

Ar ôl cwblhau’r sesiwn, bydd taflenni tasgau/gweithgareddau’n cael eu dosbarthu drwy e-bost. Rhaid llenwi’r rhain a’u dychwelyd i cookl1@caerffili.gov.uk. Dim ond wedyn y bydd tystysgrif y cwrs yn cael ei chyhoeddi.

Deilliannau

Ymhlith y pynciau mae:

  • Rhoi gwybod i ymarferwyr am arwyddion cam-drin ac esgeulustod mewn plant ac oedolion.
  • Dod yn ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.
  • Ennill gwybodaeth a dealltwriaeth glir o sut i adrodd am bryder a’r broses dan sylw.
  • Deall pwysigrwydd gwrando ar blant ac oedolion mewn perygl a gallu dilyn y broses sydd yn ei lle i adrodd am ddatgeliad.
  • Deall y ddyletswydd gyfreithiol sydd gan ymarferwyr gofal plant i adrodd.

Maes pwnc

Rheoleiddio

Cynulleidfa Darged

Gweithwyr gofal plant / Gwarchodwyr plant / Gwarchodwr Plant (heb ei gofrestru eto)

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook