Deall Diogelu Plant ac Oedolion – Haen 2

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Deall Diogelu Plant ac Oedolion – Haen 2

Disgrifiad

Ar ôl cwblhau’r sesiwn, bydd taflenni tasgau/gweithgareddau’n cael eu dosbarthu drwy e-bost. Rhaid llenwi’r rhain a’u dychwelyd i cookl1@caerffili.gov.uk. Dim ond wedyn y bydd tystysgrif y cwrs yn cael ei chyhoeddi.

Deilliannau

  • Gwybod eich rôl eich hun mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, cam-drin ac esgeulustod
  • Deall sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, cam-drin ac esgeulustod
  • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, cam-drin ac esgeulustod
  • Deall gofynion diogelu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
  • Gwybod sut i adrodd am bryderon.

Maes pwnc

Rheoleiddio

Cynulleidfa Darged

  • Dylai pob gweithiwr newydd gwblhau’r cwrs hyfforddi hwn o fewn y 6 mis cyntaf o gyflogaeth
  • Ar gyfer pob aelod o staff sy’n gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar ac mewn lleoliadau’r Blynyddoedd Cynnar.

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Dyddiad Amser Lleoliad
14 Mai 2024 10am – 2yp St James ICC (CF83 3GT)
12 Mehefin 2024 4.30-8.30yp Microsoft Teams

Gwneud cais am le

I wneud cais am le, cwblhewch ein ffurflen gais ni am hyfforddiant. (Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio gan ddefnyddio Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari)

Os yw’r lle ar gael, bydd yn cael ei recordio ar Dewis a byddwch chi’n cael gwybod drwy e-bost.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook