Addysg y blynyddoedd cynnar a dechrau ysgol

Addysg y blynyddoedd cynnar a dechrau ysgol

Mae Addysg y Blynyddoedd Cynnar rhan amser, am ddim, ar gael o’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 3 oed.  Weithiau gelwir hyn yn Codi’n Dair neu Feithrinfa Cyfnod Sylfaen.

Gallwch wneud cais am naill ai le meithrin mewn ysgol neu le addysg blynyddoedd cynnar cyfnod mewn lleoliad gofal plant cymeradwy os yw eich plentyn yn cael ei ben-blwydd yn dair oed rhwng 1 Medi a 31 Mawrth. Os nad yw eich plentyn yn cael ei ben-blwydd yn dair oed rhwng y dyddiadau hyn, dim ond am le meithrin mewn ysgol y gallwch wneud cais.

Pen-blwydd y plentyn yn 3 oed Pryd all fy mhlentyn cael mynediad i’w le Addysg Blynyddoedd Cynnar?
Rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr Mae modd i’ch plentyn ddechrau ar ddechrau’r tymor neu ar ôl 1 Ionawr (sy’n cynnwys tymor y gwanwyn a thymor yr haf)
Rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth Mae modd i’ch plentyn ddechrau ar ddechrau’r tymor ar 1 Ebrill, neu ar ôl hynny (sy’n cynnwys tymor yr haf yn unig)
Rhwng 1 Ebrill a 31 Awst Mae modd i’ch plentyn ddechrau mewn meithrinfa ysgol ar ddechrau’r tymor ar 1 Medi, neu ar ôl hynny.

Mae hawl gan eich plentyn at o leiaf 10 awr yr wythnos mewn lleoliad y Blynyddoedd Cynnar Cymeradwy a allai fod yn

  • dosbarth meithrin mewn ysgol
  • Cyn-ysgol neu gylch chwarae cymeradwy, neu
  • meithrinfa ddydd gymeradwy
  • An approved childminder

Yn ystod blwyddyn academaidd pen-blwydd eich plentyn yn 4 oed, mae Addysg y Blynyddoedd Cynnar ar gael mewn ysgol yn unig.

I wneud cais bydd angen i chi lenwi ffurflen gais. Ewch i’n hadran derbyniadau ysgol, gofynnir i chi am ddyddiad geni eich plentyn a darperir y ffurflen gywir.

Noder: Os yw’ch plentyn yn mynychu lle Addysg y Blynyddoedd Cynnar naill ai yn ystod tymor y gwanwyn neu dymor yr haf, nid yw hyn yn golygu’n awtomatig y bydd modd iddyn nhw fynd i’r feithrinfa yn yr ysgol honno pan fyddan nhw’n troi’n 4 oed.  Bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer meithrinfa lle bydd meini prawf arferol derbyniadau ysgol yn berthnasol.

Cynnig Gofal Plant Cymru

O dan y Cynnig Gofal Plant i Gymru, fe allech chi hawlio hyd at 30 awr o addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant yr wythnos, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.  Nod y cynllun yw gwneud bywyd ychydig yn haws i rieni neu ofalyddion trwy ddarparu cymorth o ran costau gofal plant.

Gallai plant 3-4 oed cymwys fod â hawl i ofal plant sydd wedi’i ariannu gan y llywodraeth o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed nes eu bod mewn addysg amser llawn.

Mae hyn yn golygu, yn ogystal â 10 awr o Addysg y Blynyddoedd Cynnar rhan-amser, gallai eich plentyn hefyd fod â hawl i 20 awr o ofal plant wedi’i ariannu yn ystod tymor yr ysgol, a 30 awr yn ystod gwyliau ysgol.

Am ragor o fanylion a gwybodaeth am sut i wneud cais, ewch i’r adran Cynnig Gofal Plant Cymru.

 

Dilynwch ni

Facebook