Elizabeth Jarman – Mannau Cyfeillgar i Gyfathrebu

Manylion y cwrs a sut i gadw lle

Elizabeth Jarman – Mannau Cyfeillgar i Gyfathrebu

Disgrifiad

Bydd Elizabeth Jarman yn herio ac yn ysbrydoli cydweithwyr i gymryd rhan yn y broses o ddatblygu amgylchedd ystyriol ac ymatebol. Gan ddefnyddio dull astudiaeth achos a llawer o ddelweddau perthnasol sydd wedi cael eu dylunio ar gyfer y grŵp penodol y bydd hi’n gweithio ag ef (darpariaeth pacio i ffwrdd / meithrin / cartref ac ati), bydd llinynnau allweddol yr ymchwil yn llyfr Elizabeth, “The Communication Friendly Spaces Approach”, yn cael eu rhannu.

Bydd taflen a thasg datblygu (mewn llyfryn a fydd yn cael ei ddarparu) yn cael eu rhoi i gyfranogwyr iddyn nhw gael dechrau. Bydd disgwyl i gyfranogwyr gwblhau’r dasg ddatblygu sy’n gysylltiedig â mewnbwn Elizabeth rhwng y sesiynau a dychwelyd i’r ail sesiwn yn barod i rannu eu datblygiad. Dylai lluniau o ddatblygiad yn cael eu he-bostio at Elizabeth cyn yr ail sesiwn a bydd y rhain yn cael eu hymgorffori yn y cyflwyniadau pwrpasol. Byddai dysgu allweddol wedyn yn cael ei amlygu yn yr ail sesiwn trwy drafodaeth ac yna’n cael ei ddilyn gan ragor o fewnbwn.

Deilliannau

Bydd cyfranogwyr yn deall trwy ddangos datblygiad eu lleoliad eu hunain (gyda chymorth Elizabeth Jarman) sut mae’r egwyddorion sylfaenol wedi cael eu defnyddio’n ymarferol, gan archwilio y ffyrdd y mae ymarferwyr wedi arsylwi ar y plant er mwyn deall y cyd-destunau dysgu sy’n well gan y plant er mwyn gwneud newidiadau gwybodus, hyblyg, gyda chost isel sy’n cael effaith gadarnhaol.

Er enghraifft:

  • Cysylltu addysgeg â’r amgylchedd
  • Safbwynt y plentyn
  • Cyd-destunau sy’n briodol i ddatblygiad y tu mewn ac yn yr awyr agored (dadansoddi mannau, meddalwch a gwead, graddfeydd mannau ac ati)
  • Adnoddau a phrofiadau dilys, penagored
  • Effeithiau sŵn
  • Defnydd wedi’i dargedu o liw
  • Defnydd o olau
  • Oedolion ymatebol fel partneriaid chwarae

Cynulleidfa Darged

Gweithwyr gofal plant / Gwarchodwyr plant / Gwarchodwr Plant (heb ei gofrestru eto)

Costau

Ddim yn berthnasol

Sesiynau

Nid oes unrhyw gyrsiau wedi’u hamserlennu ar hyn o bryd.

Ymholiadau

Ffoniwch ein sef Hwb y Blynyddoedd Cynnar ar 01443 863232.

 

Dilynwch ni

Facebook