Gofal Plant Dechrau’n Deg

Gofal plant wedi'i ariannu ar gyfer plant sy'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg

Gofal Plant Dechrau’n Deg

Mae hawl gan bob plentyn sy’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg i le gofal plant wedi’i ariannu, o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn ddwy oed tan ddiwedd y tymor eu bod yn troi’n dair oed, ac yn gymwys ar gyfer Lle Addysg Blynyddoedd Cynnar.

Dangoswyd bod presenoldeb rheolaidd, rhan-amser mewn gofal plant o ansawdd uchel yn gwella canlyniadau i blant yn sylweddol. Os ydych yn byw yn ardal Dechrau’n Deg, rydym yn eich annog i gymryd eich lle gofal plant.

Mae hawl gan blant i sesiwn 2.5 awr y dydd, 5 diwrnod yr wythnos, amser tymor yn unig.  Efallai bydd yna amgylchiadau, megis teuluoedd sy’n gweithio, lle maent yn dymuno defnyddio 2 sesiwn y dydd i gefnogi eu patrwm gwaith. Gallwch drafod hyn gyda’ch darparwr gofal plant Dechrau’n Deg dewisol.

I gyd-fynd â’r dudalen hon, rydyn ni wedi paratoi cyfres o gwestiynau cyffredin a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Cam 1: Gwirio cymhwysedd eich plentyn

Mae 1 o bob 2 aelwyd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili bellach yn gymwys ar gyfer gofal plant Dechrau’n Deg.

I fod yn gymwys, rhaid bod eich plentyn yn byw mewn cod post Dechrau’n Deg.

Rhaid i hwn fod:

  • yn brif gyfeiriad cartref y plentyn,
  • y cyfeiriad cofrestredig ar gyfer talu Budd-dal Plant, ac
  • y cyfeiriad sydd wedi’i gofrestru gydag ymwelydd iechyd y plentyn.

Ni all y cyfeiriad hwn fod yn gyfeiriad:

  • perthynas arall, megis mam-gu neu dad-cu
  • gwarchodwr plant neu ddarparwr gofal plant arall.

Pan fyddwch chi’n gwneud cais, bydd angen i chi ddarparu dogfennau i ddangos ble mae’r plentyn yn byw.

I gael gwybod a ydy’ch plentyn chi’n gymwys, defnyddiwch y gwiriwr cod post.

 
Defnyddiwch lythrennau mawr, e.e CF11 1AA

Cam 2: Gwirio pryd dylech chi wneud cais

I’ch helpu chi i wneud cais ar yr adeg gywir, gwiriwch ddyddiad geni eich plentyn yn y tabl isod.

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n gwneud cais am ofal plant Dechrau’n Deg yn ystod y cyfnodau ymgeisio dewisol sydd wedi’u nodi. Gallwch chi wneud cais ar ôl y cyfnod hwnnw; ond, mae lleoedd yn llenwi’n gyflym a gall gwneud cais hwyr olygu colli lle gyda’r darparwr gofal plant o’ch dewis.

Dyddiad geni’r plentyn Cyfnod ymgeisio dewisol Pryd gall eich plentyn gael mynediad at Ofal Plant Dechrau’n Deg Dyddiad y cewch eich hysbysu o’r canlyniad
Rhwng 01/04/2021 i 31/08/2021 O 24/04/2023 i 12/05/2023 01/09/2023 i 19/07/2024 O fewn 10 diwrnod gwaith o gyflwyno’r cais
Rhwng 01/09/2021 a 31/12/2021 O 25/09/2023 i 13/10/2023 08/01/2024 – 20/12/2024 O fewn 10 diwrnod gwaith o gyflwyno’r cais
Rhwng 01/01/2022 a 31/03/2022 O 08/01/2024 i 26/01/2024 08/04/2024 tan 11/04/2025 O fewn 10 diwrnod gwaith o gyflwyno’r ca
Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gwahodd ceisiadau ar gyfer plant a gafodd eu geni rhwng 01/04/2022 a 31/08/2022. Gwnewch gais rhwng 22/04/2024 a 10/05/2024 lle bo modd 02/09/2024 tan 21/07/2025 Bydd neges e-bost yn cael ei hanfon yr wythnos yn cychwyn 10/06/2024
Mae’n rhy gynnar i wneud cais ar gyfer plant a gafodd eu geni rhwng 01/09/2022 a 31/12/2022. Byddwn ni’n gwahodd ceisiadau rhwng 23/09/2024 a 11/10/2024 06/01/2025 tan Rhag 2025 Wythnos yn cychwyn 11/11/2024
Mae’n rhy gynnar i wneud cais ar gyfer plant a gafodd eu geni rhwng 01/01/2023 a 31/03/2023. Byddwn ni’n gwahodd ceisiadau rhwng 20/01/2025 a 07/02/2025 28/04/2025 tan Pasg 2026 Wythnos yn cychwyn 10/03/2025
Mae’n rhy gynnar i wneud cais ar gyfer plant a gafodd eu geni rhwng 01/04/2023 a 31/08/2023. Byddwn ni’n gwahodd ceisiadau rhwng 28/04/2024 a 12/05/2025 Medi 2025 tan Gorff 2026 Wythnos yn cychwyn 09/06/2025

Cam 3: Gwneud cais am ofal plant Dechrau’n Deg

Os oes gan eich plentyn ddyddiad geni priodol ac rydych chi’n byw mewn ardal cod post Dechrau’n Deg, bydd angen i chi lenwi Ffurflen Cais am Ofal Plant Dechrau’n Deg. Bydd angen i chi gynnwys tystiolaeth o oedran a chyfeiriad y plentyn

Cam 4: Cymeradwyo cymhwysedd

Byddwch chi’n cael e-bost i roi gwybod i chi am ganlyniad eich cais. (Cyfeiriwch at y tabl uchod am fanylion am y dyddiad byddwch chi’n cael gwybod.)

Bydd yr e-bost yn cadarnhau cymhwysedd eich plentyn yn unig ac yn cynnwys cod cymhwysedd, dyddiad cychwyn yr ariannu a dyddiad gorffen yr ariannu ar gyfer eich plentyn.

Cam 5: Dewis eich darparwr gofal plant Dechrau’n Deg

Ar ôl i chi gael eich e-bost cymeradwyo, bydd nawr angen i chi drefnu eich lle gyda’r lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg cymeradwy o’ch dewis. Bydd angen i chi wneud hyn eich hun, ond mae cymorth ar gael gan eich Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar (os oes un gennych chi) neu Hwb y Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r gofal plant a ariennir dim ond ar gael mewn lleoliadau gofal plant cymeradwy sydd wedi bodloni’r meini prawf ac sydd dan gontract i ddarparu gofal plant Dechrau’n Deg. Mae’r rhain yn cynnwys lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg.

Mae’n bwysig nodi bydd nifer y lleoedd gwag mewn unrhyw leoliad gofal plant Dechrau’n Deg yn newid drwy’r amser. Mae hyn yn golygu efallai na fydd y darparwr o’ch dewis yn gallu cynnig lle i’ch plentyn. Bydd hefyd angen i chi sicrhau bod unrhyw anghenion penodol sydd gan eich plentyn yn gallu cael eu diwallu yn y lleoliad.

Am wybodaeth a chanllawiau ynghylch y pethau i edrych amdanyn nhw wrth ddewis gwasanaeth gofal plant, ewch i’n tudalen Dod o hyd i ofal plant.

Cam 6: Rhaid i’ch darparwr gofal plant lenwi Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol

Cyn gall yr ariannu ddechrau, bydd rhaid i’r lleoliad gofal plant o’ch dewis lenwi Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol ar-lein.

Mae’r ffurflen yn cael ei defnyddio i roi gwybod i ni am y trefniadau gofal plant ac i ofyn am gyllid.

Bydd angen i’r ffurflen hon gynnwys cod cymhwysedd, dyddiad cychwyn yr ariannu a dyddiad gorffen yr ariannu. Mae’r rhain wedi’u cynnwys yn eich e-bost cymeradwyo.

Mae’n bwysig bod eich darparwr gofal plant yn llenwi’r ffurflen hon gyda chi’n bresennol i sicrhau bod y ddau barti yn deall y gofynion yn glir.

Cam 7: Aros am gymeradwyo cyllid

Ni all y gofal plant wedi’i ariannu ddechrau nes bydd y Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol wedi’i chymeradwyo.

Byddwch chi a’r darparwr gofal plant yn cael e-bost i gadarnhau hyn. Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys dyddiad dechrau’r ariannu, dyddiad gorffen yr ariannu a’r oriau a ariennir wedi’u cytuno.

Bydd hyn yn cymryd hyd at 20 diwrnod gwaith, efallai’n hirach yn ystod cyfnodau prysur. Os yw’r ffurflen yn anghyflawn, gall hyn hefyd oedi’r broses.

Gwneud newidiadau i’ch oriau a ariennir

Os hoffech chi wneud newidiadau i’ch oriau a ariennir (ni all hyn fod yn fwy na 5 sesiwn o 2.5 awr), neu ddod â lleoliad i ben yn gynnar, bydd angen i chi drafod hyn â’ch darparwr gofal plant, a bydd rhaid cyflwyno Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol newydd.

Noder:  Mae’r cytundeb cytundebol i ddarparu gofal plant rhwng y rhieni/gwarcheidwaid a’r darparwr gofal plant a dylid ei orfodi’n gyfreithiol trwy arwyddo contract lleoliad rhwng rhieni/gwarcheidwaid a’u darparwr gofal plant dewisol.

Gwybodaeth ychwanegol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu angen cefnogaeth, yna cysylltwch â’r Hwb Blynyddoedd Cynnar os gwelwch yn dda.

 

Dilynwch ni

Facebook