Sut i ddod yn Ddarparwr Gofal Plant cymeradwy ar gyfer lleoliadau gofal plant wedi’u hariannu

Sut i ddod yn Ddarparwr Gofal Plant cymeradwy ar gyfer lleoliadau gofal plant wedi’u hariannu

I ddarparu lleoliadau gofal plant wedi’u hariannu yng Nghaerffili, bydd angen i chi ymuno â’n rhestr o ddarparwyr cymeradwy. Rhaid i chi wneud hyn trwy ein System Prynu Deinamig (SPD).

Mae yna 3 Lot ar yr SPD:

 • Lot 1 – Darparu Addysg Blynyddoedd Cynnar
 • Lot 2 – Darparu Lleoedd Dechrau’n Deg
 • Lot 3 – Darparu Lleoedd a Gefnogir ac a Gynorthwyir

Gallwch wneud cais i ddarparu cymaint o Lotiau ag y mynnwch mewn un cais.

Sut i ddod ar yr SPD

 • Cofrestrwch fanylion eich cwmni ar wefan Gwerthwch i Gymru
 • Yna ewch i System e-dendro Proactis Plaza CBSC a naill ai mewngofnodi neu ‘gofrestru’
 • Unwaith yn y system, ewch i’r tab ‘Cyfleoedd’ a chwilio am y geiriau allweddol – ‘Gofal Plant’
 • Dewiswch ‘Darpariaeth Gofal Plant SPD – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’
 • Darllenwch y Manylebau / Atodiadau ar gyfer pob Lot yn ofalus yn y tab ‘Cyffredinol’
 • Cwblhewch y cais SPD ar-lein yn y tab ‘Cwestiynau’.
 • Ar ôl ei gwblhau cliciwch ‘cyflwyno’ i Gaffael. Ar ôl gwneud hyn, anfonwch e-bost at Helen Sellwood Sellwhl@caerffili.gov.uk a mewnflwch y Blynyddoedd Cynnar BlynyddoeddCynnar@caerffili.gov.uk i’n hysbysu.
 • Ar ôl i’r holl fanylion gael eu gwirio gan Gaffael, bydd tîm y Blynyddoedd Cynnar yn cael gwybod, a byddwch yn cael eich rhoi ar yr SPD.

Am help, cysylltwch â’n Tîm Caffael – Jemma Ford fordj1@caerffili.gov.uk

Cyn i chi allu darparu lleoedd sydd wedi’u hariannu

 • Bydd Swyddogion y Blynyddoedd Cynnar yn cwblhau’r Gwiriadau Cyn Cyflwyno er mwyn sicrhau eich bod yn bodloni’r holl ofynion o ran darparu’r gwasanaeth, gan gynnwys:
  • Cymhwyster
  • Gwiriadau ansawdd yr amgylchedd, er enghraifft, Graddfa Sgorio Amgylchedd Babanod a Phlant Bach (ITERS) a Graddfa Sgorio Amgylchedd Plentyndod Cynnar (ECERS).
  • Gweithio tuag at Safonau Ansawdd Caerffili a’r Cynllun Blynyddoedd Cynnar Iach
  • Y 4 Pecyn Cymorth, Ariannol, Iechyd a Diogelwch, Diogelu a Chynhwysiant
  • Polisïau
  • Hyfforddiant, ac ati
 • Unwaith y bydd y gwiriadau hyn wedi’u cwblhau, byddwch yn cael eich rhoi ar ein rhestr ‘Ar Waith’ o ddarparwyr ar gyfer y LOTIAU yr ymgeisiwyd amdanynt ar eu cyfer, a bydd teuluoedd yn gallu cael mynediad at leoliadau gyda chi.
 • Cewch eich sefydlu ar system Cyswllt Caerffili i roi mynediad i chi at waith papur gan gynnwys y CGPau

Unwaith y byddwch ar yr SPD, bydd Swyddogion ac Ymgynghorwyr CBSC yn parhau i’ch cefnogi i ddarparu lleoliadau o ansawdd uchel.

 

Dilynwch ni

Facebook