Cwricwlwm newydd ar gyfer lleoliadau gofal plant nad ydyn nhw’n cael eu cynnal

Cwricwlwm newydd ar gyfer lleoliadau gofal plant nad ydyn nhw’n cael eu cynnal

Mae’r cwricwlwm ar gyfer lleoliadau gofal plant nas cynhelir wedi’i fabwysiadu nid yn unig gan leoliadau sy’n cynnig lleoedd Addysg y Blynyddoedd Cynnar, ond hefyd gan y rhai sy’n cynnig Dechrau’n Deg a hyd yn oed gan lawer o ysgolion yn eu dosbarthiadau meithrin a derbyn.

O ran y cwricwlwm newydd ar gyfer lleoliadau nas cynhelir:

“Ei nod yw meithrin ymdeimlad o falchder a pherthyn ymhlith ymarferwyr a phlant, gan ddathlu diwylliant amrywiol Cymru fodern a helpu plant i ddatblygu ymdeimlad o gynefin*. Fe’i datblygwyd i gefnogi ein gwaith gyda phlant ar  ddechrau’r continwwm dysgu 3 i 16 oed, er mwyn sicrhau  eu bod yn cael y cychwyn gorau posibl ar y daith honno.” 

(O’r Cwricwlwm ar gyfer Lleoliadau Meithrin a Ariennir nas Cynhelir, 2022.)

*Cynefin = Y man rydyn ni’n teimlo ein bod yn perthyn, lle mae’r bobl a’r tirlun o’n cwmpas yn gyfarwydd, ac rydyn ni’n cael tawelwch meddwl o adnabod y golygfeydd a’r seiniau. Y man hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol sydd wedi llywio’r gymuned sy’n byw yno, ac sy’n parhau i wneud hynny..

Adnoddau

Isod yw’r ddolen i’r Modiwlau Dysgu Proffesiynol ar Hwb a’r trefniadau asesu

 

Dilynwch ni

Facebook