Y Blynyddoedd Cynnar – Lleoliadau gofal plant a thaliadau

Y Blynyddoedd Cynnar – Lleoliadau gofal plant a thaliadau

Lleoliadau gofal plant

Fel darparwr gofal plant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, gallwch chi gynnig lleoliadau gofal plant wedi’u hariannu drwy’r rhaglen Dechrau’n Deg, y cynllun Lleoedd a Gynorthwyir, Addysg y Blynyddoedd Cynnar, neu Gynnig Gofal Plant Cymru.

Ar gyfer lleoliadau trwy’r rhaglen Dechrau’n Deg neu’r cynllun Lleoedd a Gynorthwyir:

  • Ni all y cyllid ddechrau nes i chi gyflwyno ffurflen Lleoli Plentyn Unigol, sydd angen cymeradwyaeth gennym ni. Ar ôl cymeradwyo’r cais, byddwn ni’n anfon e-bost atoch chi a’r rhiant i gadarnhau dyddiad dechrau’r cyllid, dyddiad gorffen y cyllid, a nifer y sesiynau wedi’u hariannu bob wythnos.
  • Gall rhieni fanteisio ar y lleoliad wedi’i ariannu wrth aros i’w cais a/neu’r ffurflen Lleoli Plentyn Unigol gael eu prosesu, ond nhw fydd yn talu am hyn. Ni all taliadau gael eu hôl-ddyddio.
  • Dylai ffurflenni Lleoli Plentyn Unigol gael eu cyflwyno cyn diwedd y tymor presennol ar gyfer lleoliadau sydd wedi’u hamserlennu i ddechrau yn y tymor nesaf, gan ganiatáu digon o amser ar gyfer sefydlu taliadau a pharatoi’r gofrestr.
  • Os bydd lleoliad yn cael ei gytuno ar ôl i’r tymor ddechrau, rhaid i chi gyflwyno eich ffurflen Lleoli Plentyn Unigol yn brydlon er mwyn atal oedi o ran talu.

Ar gyfer lleoliadau Addysg y Blynyddoedd Cynnar:

  • Rhaid i rieni wneud cais drwy’r system Derbyn i Ysgolion. Mae taliadau’n cael eu gwneud bob tymor, ac maen nhw’n cael eu gweinyddu gan dîm Addysg y Cyngor.

Ar gyfer lleoliadau’r Cynnig Gofal Plant:

  • Rhaid i deuluoedd wneud cais drwy wefan Cynnig Gofal Plant Cymru. Mae taliadau’n cael eu gwneud bob mis, ac maen nhw’n cael eu darparu yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

Gwybodaeth am daliadau

Mae’r amserlen ffurflenni Lleoli Plentyn Unigol a dyddiadau talu yn amlinellu’r dyddiadau talu ar gyfer y 12 mis nesaf a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflen Lleoli Plentyn Unigol newydd er mwyn bodloni pob dyddiad talu.

Mae’r cyfraddau talu, sut mae pob lleoliad yn cael ei gadarnhau a phwy fydd yn anfon y taliad atoch chi ar gyfer pob ffrwd ariannu wedi eu hamlinellu yn y tabl canlynol:

Lleoliadau gofal plant
Ffrwd ariannu Cyfradd dalu Sut mae’r lleoliad yn cael ei gadarnhau Pwy fydd yn anfon y taliad atoch chi
Dechrau’n Deg/ Allgymorth Dechrau’n Deg £16.00 fesul sesiwn 2.5 awr Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar y Cyngor Bob mis gan Wasanaeth Blynyddoedd Cynnar y Cyngor (gweler yr amserlen dalu)
Lleoliadau a Gynorthwyir £16.00 fesul sesiwn 2.5 awr Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar y Cyngor Bob mis gan Wasanaeth Blynyddoedd Cynnar y Cyngor (gweler yr amserlen dalu)
Addysg y Blynyddoedd Cynnar £650 y tymor Cais drwy system Derbyn i Ysgolion y Cyngor Bob mis gan Wasanaeth Cyllid Addysg y Cyngor
Cynnig Gofal Plant £5.00 yr awr Llywodraeth Cymru – Cyfrif Porth y Llywodraeth Yn wythnosol gan Lywodraeth Cymru ar ôl i chi gyflwyno eich cais

Darpariaeth wedi’i chyfoethogi

Mae’n bosibl y bydd angen cymorth ychwanegol ar rai plant sy’n manteisio ar leoliad gofal plant sy’n cael ei ariannu drwy’r rhaglen Dechrau’n Deg, y cynllun Lleoedd a Gynorthwyir, Addysg y Blynyddoedd Cynnar neu’r Cynnig Gofal Plant yn ystod eu cyfnod yn y lleoliad. Mae’r cymorth ychwanegol hwn yn golygu bod angen mwy o staff arnyn nhw er mwyn rhoi cymorth iddyn nhw, a’r enw rydyn ni’n ei roi ar hyn yw ‘darpariaeth wedi’i chyfoethogi’.

Mae penderfyniadau ynghylch darpariaeth wedi’i chyfoethogi ar gyfer plentyn, a lefel y cymorth sydd ei angen arno, yn cael eu gwneud gan y Panel Anghenion Datblygol.

Mae’r rhieni, gyda chymorth eu Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar, yn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i ddarparwr gofal plant addas sy’n gallu rhoi cymorth i’r plentyn. Os bydd gofyn i chi ddarparu lleoliad o’r fath, bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’ch gallu i ddiwallu anghenion y plentyn a chyflwyno ffurflen Lleoli Plentyn Unigol.

Mae’r tabl isod yn amlinellu’r cyfraddau talu yn seiliedig ar lefel y cymorth sydd ei angen ar y plentyn yn ôl yr hyn sydd wedi’i nodi.

Darpariaeth wedi’i chyfoethogi
Anghenion y plentyn Cyfradd fesul sesiwn

(ar gyfer Dechrau’n Deg, Lleoedd a Gynorthwyir ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar)

Cyfradd fesul awr y Cynnig Gofal Plant
Lleoliad arbenigol Lleoliad dan gontract penodol Ddim yn berthnasol
Cymhleth, e.e. symudedd £35.00 £14.00
Uwch £28.00 £10.50
Canolig £17.50 £7.00
Is £10.50 £3.50
 

Dilynwch ni

Facebook