Lleoedd a Gefnogir – gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Gofal plant wedi’i ariannu ar gyfer plant sydd ag anghenion datblygiadol sy’n dod i’r amlwg

Mae cynllun Lleoedd a Gefnogir yn rhoi arian i gefnogi plentyn sydd ag anghenion datblygu sy’n dod i’r amlwg, sydd ddim yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg, drwy ddarparu gofal plant o ansawdd da am y tymor yn syth cyn iddynt gychwyn ar eu Lleoliad Addysg Blynyddoedd Cynnar. Mae’r cyllid yn cefnogi plant mewn lleoliadau gofal plant cofrestredig sydd wedi’u contractio gyda ni i ddarparu Lleoedd a Gefnogir.

Cynigir uchafswm o pum sesiwn 2.5 awr yr wythnos i blant, amser tymor yn unig.

Pwrpas y lleoliad yw nodi unrhyw anghenion cyn i blentyn ddechrau ei leoliad Addysg Blynyddoedd Cynnar. Rhoddir targedau a strategaethau ar waith i arwain y lleoliad, sy’n caniatáu darparu cefnogaeth briodol i blentyn. Mae’r targedau a’r strategaethau hyn yn cael eu rhannu â’r teulu a’u gosod cyn i’r lleoliad ddechrau ac yn cael eu hadolygu drwy gydol y lleoliad.

Ar ddiwedd y lleoliad mae Cyfarfod Pontio, lle mae’r rhieni, y lleoliad gofal plant, meithrinfa’r ysgol a phob person arall sy’n ymwneud â chefnogi’r plentyn, rannu gwybodaeth gyfoes i gynllunio’r broses o bontio i’r ysgol feithrin.

Gofyn am Le a Gefnogir i blentyn yn eich lleoliad

Gallwch ofyn am Le a Gefnogir drwy gwblhau Cais am Gymorth.

Mae pob cais am Leoedd a Gefnogir yn cael eu trafod mewn cyfarfod ‘Beth Sy’n Bwysig’. Mynychir y cyfarfod hwn gan bob gweithiwr proffesiynol allweddol sy’n ymwneud â’r teulu.  Os cytunir bod Lle a Gefnogir yn briodol, cytunir ar dargedau a strategaethau ar gyfer y plentyn a chaiff Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar ei nodi i weithio gyda’r teulu. Mae’r teulu a’r Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar yn cael gwybod am ganlyniad y cyfarfod Beth Sy’n Bwysig drwy e-bost.

Dod o hyd i ddarparwr gofal plant Lleoedd a Gefnogir

Mae’r teulu’n gyfrifol am ddod o hyd i ddarparwr gofal plant a gymeradwyir gan Leoedd a Gefnogir addas a threfnu’r lleoliad, gyda chefnogaeth y Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar a ddyrannwyd. Bydd y teulu neu’r Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar yn darparu Proffil Un Dudalen a gwblhawyd yn rhannol i’r lleoliad gofal plant, sy’n cynnwys y targedau a’r strategaethau o dan y penawdau ‘Beth sydd angen ychydig o help arnaf?’ a ‘Sut allwch chi fy helpu i?’.  Cytunwyd ar y wybodaeth hon yng nghyfarfod Beth Sy’n Bwysig ac mae’n helpu i lywio anghenion y lleoliad.

Mae’r gofal plant a ariennir dim ond ar gael mewn lleoliadau gofal plant cymeradwy sydd wedi’u contractio i gynnig Lleoedd a Gefnogir.

Felly, mae’n hanfodol bwysig bod eich adnoddau Dewis yn gywir a heb ddod i ben. Os ydych yn ddarparwr Lleoedd a Gefnogir cymeradwy, byddwn yn ychwanegu’r hashnod #CCBCLleoeddaGefnogir i mewn i’ch disgrifiad adnoddau Dewis. Peidiwch â dileu hyn neu ni fydd eich adnodd yn ymddangos ar y rhestr. Gallwch fewngofnodi i ddiweddaru Dewis yma.

Heb eich contractio eto i ddarparu Lleoedd a Gefnogir?

Os nad ydych wedi’ch contractio eto i gynnig Lleoedd a Gefnogir yn eich lleoliad, ond os hoffech chi wneud hynny, ewch i Sut i ddod yn Ddarparwr Gofal Plant cymeradwy ar gyfer lleoliadau gofal plant wedi’u hariannu.

Cyn y gall yr ariannu ddechrau

Unwaith y cytunwyd ar y lleoliad gyda’r teulu, rhaid i chi gwblhau gweddill y Proffil Un Dudalen a rhoi copi i’r teulu.

Yna mae angen i chi gyflwyno Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol. Mae’n bwysig eich bod yn cwblhau’r ffurflen hon gyda’r teulu’n bresennol, fel bod pob un ohonoch yn glir o ran beth sy’n cael ei ofyn.

Ni all yr ariannu ddechrau nes ein bod wedi cymeradwyo’r Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol a chadarnhau dyddiad dechrau’r ariannu, dyddiad gorffen yr ariannu, a’r oriau sydd wedi’u hariannu. Byddwch chi a’r teulu yn derbyn e-bost i gadarnhau hyn.

Ein nod yw prosesu eich Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol o fewn 10 diwrnod gwaith, fodd bynnag, yn ystod cyfnodau prysur y gallai hyn gymryd mwy o amser. Os yw’r ffurflen yn anghyflawn, gall hyn hefyd oedi’r broses.

Hefyd, bydd y Tîm Ymgynghorwr Gofal Plant yn cael gwybod am y lleoliad a bydd ymgynghorydd yn cysylltu â chi a’r Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar i gefnogi’r lleoliad. Bydd yr Ymgynghorydd Gofal Plant, gan ddefnyddio Proffil Un Dudalen, yn adolygu’r lleoliad hanner ffordd drwodd ac yn llywio’r cyfarfod pontio ar ddiwedd y lleoliad.

! Mae’r cytundeb cytundebol i ddarparu gofal plant rhwng y rhieni/gwarcheidwaid a’r darparwr gofal plant a dylid ei orfodi’n gyfreithiol trwy arwyddo contract lleoliad rhwng rhieni/gwarcheidwaid a’u darparwr gofal plant dewisol.

Cael mynediad i’ch cyfrif Cyswllt Caerffili

Er mwyn cael mynediad i’r Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol mae’n rhaid i chi fewngofnodi i’ch cyfrif Cyswllt Caerffili.

Rydym wedi creu’r cyfrifon hyn ar eich cyfer gyda’r caniatâd sydd eu hangen arnoch, fel mai dim ond darparwyr sydd wedi’u contractio sy’n gallu cael mynediad iddo. Dylai pob darparwr fod wedi derbyn eu manylion mewngofnodi gennym trwy e-bost, ond os nad ydych yn siŵr pa gyfeiriad e-bost i’w ddefnyddio, cysylltwch â ni. Os oes rhaid i chi wneud, gallwch ailosod eich cyfrinair gan ddefnyddio’r ddolen Wedi Anghofio’r Cyfrinair.

Os ydych yn cwblhau Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol yn rhannol, gallwch ei gyrchu’n ddiweddarach drwy fewngofnodi i ddangosfwrdd Cyswllt Caerffili. Yma gallwch gael mynediad i ffurflenni a gyflwynwyd (y cyfeirir atynt fel ceisiadau gwasanaeth) a ffurflenni drafft (sef ffurflenni sydd heb eu cyflwyno eto).

 

Dilynwch ni

Facebook