Gofal Plant Dechrau’n Deg – Gwybodaeth i ddarparwyr

Gofal Plant Dechrau’n Deg – Gwybodaeth i ddarparwyr

Mae hawl gan bob plentyn sy’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg i le gofal plant wedi’i ariannu, o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn ddwy oed tan ddiwedd y tymor eu bod yn troi’n dair oed, ac yn gymwys ar gyfer Lle Addysg Blynyddoedd Cynnar.

Mae hawl gan blant i sesiwn 2.5 awr y dydd, 5 diwrnod yr wythnos, amser tymor yn unig.  Efallai bydd yna amgylchiadau, megis teuluoedd sy’n gweithio, lle maent yn dymuno defnyddio 2 sesiwn y dydd i gefnogi eu patrwm gwaith.

Ewch i dudalen rhieni Gofal Plant Dechrau’n Deg am fwy o fanylion ynglŷn â’r broses ymgeisio.

I gyd-fynd â’r dudalen hon, rydyn ni wedi paratoi cyfres o gwestiynau cyffredin a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Sut i ddod yn ddarparwr Gofal Plant Dechrau’n Deg

Mae gofal plant Dechrau’n Deg yn rhoi pwysigrwydd arbennig ar ansawdd y gofal plant. Felly, i gynnig Dechrau’n Deg yn eich lleoliad, mae meini prawf ansawdd penodol y mae’n rhaid i chi allu eu dangos. Gallwn eich cefnogi i gyflawni hyn.

Os nad ydych yn cynnig Dechrau’n Deg yn eich lleoliad eto, ond os hoffech chi, cysylltwch â’ch Swyddog Gofal Plant neu’r Hwb Blynyddoedd Cynnar am gymorth.

Diweddaru Dewis

Unwaith y bydd rhiant wedi cael hysbysiad bod eu cais am ofal plant Dechrau’n Deg wedi’i gymeradwyo, fe’u cynghorir i drefnu lleoliad gyda’r lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg o’u dewis. Ar gyfer hyn, maent yn cael eu cyfeirio at restr sy’n cael ei gynhyrchu gan system Dewis.

Felly, mae’n hanfodol bwysig bod eich adnoddau Dewis yn gywir a heb ddod i ben.  Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo, byddwn yn ychwanegu’r hashnod #DechraunDegCBSC at eich disgrifiad Dewis. Peidiwch â dileu hyn neu ni fydd eich adnodd yn ymddangos ar y rhestr.  Gallwch fewngofnodi i ddiweddaru Dewis yma.

Costau

Mae darparwyr yn cael eu talu £16 am bob sesiwn 2.5 awr sydd wedi’i harchebu.

Gwneir taliad yn uniongyrchol i’r banc nid yn hwyrach na diwrnod 1af y mis ar gyfer Dechrau’n Deg a ddarparwyd yn ystod y mis blaenorol.

Gweld amserlen talu gofal plant

Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol

Dylai Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol Dechrau’n Deg gael ei chwblhau gan y darparwr gofal plant ar ôl i gytundeb i ddarparu gofal plant gael ei gyrraedd gyda’r rhieni/gwarcheidwaid.

Cyn gall yr ariannu ddechrau, bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol. Ar gyfer hyn bydd angen y ‘Cod Cymhwysedd‘ a’r ‘Tymor/Dyddiadau Cymhwysedd‘ arnoch, ac mae’r rheiny mae hynny wedi’u cynnwys yn e-bost cymeradwyo’r rhieni.  Mae’n bwysig eich bod yn cwblhau’r ffurflen hon gyda’r rhiant yn bresennol, fel bod pob un ohonoch yn glir o ran beth sy’n cael ei ofyn.

Ni all yr ariannu ddechrau nes ein bod wedi cymeradwyo’r Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol a chadarnhau dyddiad dechrau’r ariannu, dyddiad gorffen yr ariannu, a’r oriau sydd wedi’u hariannu. Byddwch chi a’r rhiant yn derbyn e-bost i gadarnhau hyn.

Ein nod yw prosesu eich Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol o fewn 10 diwrnod gwaith, fodd bynnag, yn ystod cyfnodau prysur y gallai hyn gymryd mwy o amser. Os yw’r ffurflen yn anghyflawn, gall hyn hefyd oedi’r broses.

Os yw rhiant am wneud newid i’w horiau wedi’u hariannu (ni all hyn fod yn fwy na 5 sesiwn o 2.5 awr) neu roi diwedd ar leoliad yn gynnar, bydd angen iddynt drafod hyn gyda chi, a bydd angen cyflwyno Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol newydd.

Noder: Mae’r cytundeb cytundebol i ddarparu gofal plant rhwng y rhieni/gwarcheidwaid a’r darparwr gofal plant a dylid ei orfodi’n gyfreithiol trwy arwyddo contract lleoliad rhwng rhieni/gwarcheidwaid a’u darparwr gofal plant dewisol.

Cael mynediad i’ch cyfrif Cyswllt Caerffili

Er mwyn cael mynediad i’r Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol mae’n rhaid i chi fewngofnodi i’ch cyfrif Cyswllt Caerffili.

Rydym wedi creu’r cyfrifon hyn ar eich cyfer gyda’r caniatâd sydd eu hangen arnoch, fel mai dim ond darparwyr Dechrau’n Deg sydd wedi’u contractio sy’n gallu cael mynediad iddo. Dylai pob darparwr Dechrau’n Deg fod wedi derbyn eu manylion mewngofnodi gennym trwy e-bost, ond os nad ydych yn siŵr pa gyfeiriad e-bost i’w ddefnyddio, cysylltwch â ni. Os oes rhaid i chi wneud, gallwch ailosod eich cyfrinair gan ddefnyddio’r ddolen cyfrinair wedi’i anghofio.

Os ydych yn cwblhau Ffurflen Lleoliad Plentyn Unigol yn rhannol, gallwch ei gyrchu’n ddiweddarach drwy fewngofnodi i ddangosfwrdd Cyswllt Caerffili. Yma gallwch gael mynediad i ffurflenni a gyflwynwyd (y cyfeirir atynt fel ceisiadau gwasanaeth) a ffurflenni drafft (sef ffurflenni sydd heb eu cyflwyno eto).

Gwybodaeth ychwanegol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu angen cefnogaeth, yna cysylltwch â’r Hwb Blynyddoedd Cynnar os gwelwch yn dda.

 

Dilynwch ni

Facebook