Rhaglenni a chyrsiau rhianta

Rhaglenni a chyrsiau rhianta

Mae Tîm Blynyddoedd Cynnar Caerffili yn cynnig nifer o raglenni a chyrsiau rhianta i’ch cynorthwyo chi fel rhiant. Mae pob un yn canolbwyntio ar sgiliau a thechnegau i gryfhau perthnasoedd teuluol a chydnerthedd teuluol a lleihau nifer yr achosion o deuluoedd yn chwalu.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn bresennol neu os hoffech chi gael gwybod rhagor, siaradwch â’ch bydwraig neu ymwelydd iechyd chi neu gysylltu â ni.

Cymorth yn ystod beichiogrwydd

Mae llawer i feddwl amdano cyn beichiogi. Mae llawer o wybodaeth ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, o wybodaeth am y cyfnod cyn beichiogi i gyfnod y beichiogrwydd ac ymlaen at fwydo’ch baban yn y chwe mis cyntaf a’r cymorth sydd ar gael ganddynt Beichiog / Babi Newydd.

Rhagor o wybodaeth…

Dechreuadau Disglair

Rhaglen 8 wythnos yw Dechreuadau Disglair sydd ar gael am ddim, i gefnogi rhieni newydd yn ystod y misoedd cynnar. 

Bydd rhieni yn derbyn cefnogaeth, gwybodaeth a cyngor ar amrywiaeth o pynicau megys bwydo, cynnydd datblygiadol, diogelwch yn y cartref, iechyd & lles a tylino babi.

Rhagor o wybodaeth…

Dewch i siarad â’ch babi

Cwrs hwyl, rhyngweithiol ac AM DDIM yw ‘Dewch i siarad â’ch babi’ i bob teulu sydd â babanod rhwng 3-12 mis.

Rhagor o wybodaeth…

Rhaglen rianta y Solihull Approach: ‘Deall ymddygiad eich plentyn’

Mae hon yn rhaglen 10 wythnos sy’n archwilio pynciau fel deall plant, ymchwilio i deimladau, arddulliau rhianta, cyfathrebu – beth sy’n cael ei gyfleu trwy ymddygiad, patrymau cwsg, ac anawsterau ymddygiadol.

Rhagor o wybodaeth…

Rhaglen Annog Rhieni

Rhaglen rhianta cadarnhaol deg wythnos o hyd yw hon sy’n helpu i gynorthwyo rhieni wrth ddatblygu hunanymwybyddiaeth a hunan-dyb, disgwyliadau priodol, empathi, a disgyblu cadarnhaol.

Rhagor o wybodaeth…

Rhieni fel Addysgwyr Cyntaf

Rhaglen un i un yw hon sy’n helpu i adnabod camau datblygiad eich plentyn a’r ffordd orau ichi gynorthwyo â datblygu ei sgiliau fel rhiant. Mae’r rhaglen yn cydnabod y rôl bwysig sydd gan rieni.

Rhagor o wybodaeth…

CAMAU

Mae CAMAU yn eich cynorthwyo chi i wireddu eich gwir botensial. Mae’r rhaglen yn hybu magu hyder a hunan-barch ac yn eich cynorthwyo chi i osod nodau ystyrlon a chyraeddadwy yn eich bywyd.

Rhagor o wybodaeth…

Circle of Security Parenting

Mae cwrs Circle of Security Parenting yn rhaglen wyth wythnos i gynorthwyo rhieni a gofalwyr i feithrin a chynnal perthnasoedd diogel gyda’u plant.

Rhagor o wybodaeth…

Dilynwch ni

Facebook