Y Rhwydwaith Rhieni

Y Rhwydwaith Rhieni

Bydd y Fforwm Cymunedol yn cefnogi pobl i leisio’u barn yn eu cymuned trwy eu hannog i gyfrannu at drafodaethau ac ymgynghoriadau am faterion lleol a datblygu gwasanaethau lleol a allai effeithio ar eu bywydau.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i unigolion gwrdd ag eraill yn eu cymuned leol trwy gyfarfodydd grwˆ p wythnosol cefnogol lle gallant ddysgu sgiliau newydd a chael profiad gwirfoddoli. Mae gweithgareddau wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion y grwˆ p a gallant gynnwys lles, cymorth llythrennedd digidol, dosbarthiadau coginio a gwnïo, gweithdai crefft, gweithgareddau awyr agored a chymwysterau a sgiliau ar gyfer cyflogaeth.

Bydd unigolion hefyd yn cael cyfle i gofrestru a hyfforddi fel Hyrwyddwr Cymunedol, gan gynorthwyo teuluoedd yn eu cymuned leol gyda gwybodaeth briodol a chyfeirio at wasanaethau lleol.

Sut i gymryd rhan

Gallwch gymryd rhan os ydych chi’n rhiant, yn fam-gu/tad-cu neu’n ofalydd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Cysylltwch  01443 875444 i gael sgwrs anffurfiol.

Gallwch gael gwybod rhagor ar wefan Rhwydwaith Rhieni Caerffili neu drwy ei ddilyn ar Facebook.

 

Dilynwch ni

Facebook