Llwybr Hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Blynyddoedd Cynnar Caerffili 2023-2028

Llwybr Hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Blynyddoedd Cynnar Caerffili 2023-2028

Ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, rydyn ni’n creu gweithlu hynod hyfforddedig, medrus, llawn cymhelliant i gynorthwyo pob plentyn i gael y dechrau gorau mewn bywyd.

Mae partneriaid y Blynyddoedd Cynnar wedi datblygu’r llwybr hyfforddiant hwn i alluogi ymarferwyr i nodi’n glir pa hyfforddiant sydd ei angen arnyn nhw, sut i’w gael, a pha gyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth ymhellach. Yn ogystal â hyfforddiant, mae’n darparu mynediad at becynnau cymorth a fframweithiau hunanwerthuso i ymarferwyr eu defnyddio.

Oeddech chi’n gwybod?

  • 4.8% o blant Ysgol yng Nghymru ag anghenion lleferydd, laith a chyfathredu
  • 30% o blant yng Nghmru a chanddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol ag anghenion lleferydd, laith a chyfathrebu, sef y math mwyaf cyffredin o Angenion Dysgu Ycgwanegol yng Nghymru
  • 32% o blant mewn ardaloedd o anfantais gymdeithasol uchel ag anghenion lleferydd iaith a chyfathrebu eraill
  • 81% o blant a chanddynt anhwylderau emosiynol ac ymddygiadol ag anghenion cyfathrebu a oedd heb eu nodi o’r blaen

Lleferydd iaith a chyfathrebu a Dechrau’n Deg: canllawiau. Llywodraeth Cymru 2024

Ar gyfer pwy ydy hwn?

Mae’r llwybr wedi’i greu i gynorthwyo ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant 0–4 oed 11 mis ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Sut mae cael mynediad at yr hyfforddiant?

Mae gwybodaeth am gael mynediad at yr hyfforddiant wedi’i sefydlu drwy’r ddogfen.

Sut ydw i’n gwybod pa gwrs sy’n gywir i fi?

Mae’r llwybr hyfforddiant yn dangos yn glir iawn pa gwrs sydd fwyaf addas ar gyfer pob swydd. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu os ydych chi’n ansicr mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni yn HwbYBlynyddoeddCynnar@caerffili.gov.uk.

 

Dilynwch ni

Facebook