Cyrsiau Hyfforddi Ar-lein

Cyrsiau Hyfforddi Ar-lein

These courses are often free and are available online from other providers.

Hyfforddiant Cwricwlwm Newydd i Gymru

Er nad ydyn nhw’n cael eu hariannu i ddarparu’r Cyfnod Sylfaen, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cydnabod ei bod yn ofynnol i bob lleoliad gofal plant nad yw’n cael ei gynnal, i ddarparu gofal yn unol ag addysgeg y Cyfnod Sylfaen/cwricwlwm newydd ac dylen nhw gael cymorth i fynd i’r afael ag anghenion dysgu a datblygu’r Cyfnod Sylfaen i blant yn eu gofal.

Mae cyfres rad ac am ddim o fodiwlau wedi’u cynllunio i gynorthwyo ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen i fyfyrio ar arfer a darpariaeth yn y meysydd canlynol: Dysgu yn yr awyr agored; Datblygiad plant; Cyfnodau Pontio; Arsylwi; Chwarae a dysgu sy’n seiliedig ar chwarae; Dysgu dilys a phwrpasol. Mae’r gyfres hefyd yn cynnwys llawlyfr Cyflwyno, y bydd angen ei ddeall cyn ymgymryd â’r dysgu yn y modiwlau, yn ogystal â chanllaw cwestiynau cyffredin.

Cynghorir pob gweithiwr Gofal Plant i ddilyn yr hyfforddiant hwn.

Modiwlau dysgu proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen

Blynyddoedd Cynnar Cymru – Datblygu’r gweithlu

Nod Blynyddoedd Cynnar Cymru yw cefnogi’r gweithlu i feithrin y sgiliau sydd eu hangen er mwyn datblygu gyrfa ym myd gofal plant a chael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth trwy gyfleoedd datblygu proffesiynol o safon. Ewch i’w gwefan am ragor o fanylion a’u cynllunydd hyfforddiant diweddaraf..

Cyflwyniad i leferydd, iaith a chyfathrebu

Mae’r cwrs byr hwn sydd wedi’i argymell yng nghynllun cyflawni Siarad gyda fi Llywodraeth Cymru, yn rhad ac am ddim ac yn lle gwych i ddechrau dysgu am ddatblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu plant a phobl ifanc. Mae’n edrych ar sut y gallwch chi gefnogi datblygiad y sgiliau hyn o ddydd i ddydd yn y lleoliad, a sut i adnabod plant a phobl ifanc a allai fod yn cael trafferth datblygu’r sgiliau pwysig hyn.

Cynghorir pob aelod o staff gofal plant i gwblhau’r hyfforddiant lefel sylfaen hwn.

Cwrs Byr DPP Ar-lein: Cyflwyniad i leferydd, iaith a chyfathrebu

Hyfforddiant Diogelwch Bwyd

Mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn nodi yn adran 10.11, “mae’r rhai sy’n gyfrifol am baratoi a thrin bwyd yn gwbl ymwybodol o reoliadau sy’n ymwneud â diogelwch a hylendid bwyd ac yn cydymffurfio â nhw.” Bydd cwrs Diogelwch Bwyd lefel 2 yn rhoi’r wybodaeth i ymarferwyr baratoi a gweini bwyd yn eu lleoliad yn ddiogel ac yn hyderus.

Mae amryw o ddarparwyr ar-lein a all gynnig yr hyfforddiant hwn gan gynnwys sefydliadau ymbarél.

You searched for food safety – NDNA

Food safety and hygiene for early years settings | PACEY

Hyfforddiant ar-lein yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar alergedd ac anoddefiad bwyd

Mae bwyta’n ddiogel pan fyddwch chi’n byw ag alergedd bwyd yn her. Yr unig ffordd o reoli’r cyflwr yw osgoi’r bwyd sy’n achosi adwaith. Mae’n bwysig bod Gweithredwyr Busnesau Bwyd (FBOs) yn darparu bwyd diogel, a chyfrifoldeb awdurdodau lleol yw gorfodi’r rheolau mewn perthynas ag alergenau.

Mae chwe modiwl sy’n cynnwys gwiriad gwybodaeth ar ddiwedd pob un. Bydd angen i chi gofrestru, ateb arolwg byr ac yna astudio’r modiwlau. Unwaith y byddwch wedi cwblhau pob modiwl, byddwch yn gallu cwblhau’r prawf sy’n cael ei asesu ar gyfer pob modiwl. Bydd angen i chi basio pob prawf o’r 6 modiwl i ennill eich tystysgrif.

Food Standards Agency food allergy online training

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Fel gweithwyr gofal plant, bydd dilyn hyfforddiant a pharhau â’ch datblygiad proffesiynol yn cynyddu eich sgiliau a’ch gwybodaeth a fydd yn eich arwain at ddod yn well ymarferydd.

Mae detholiad o gyrsiau rhad ac am ddim y Brifysgol Agored wedi’u dewis y gallech fod â diddordeb ynddynt.

  • Ymlyniad yn y Blynyddoedd Cynnar: Mae’r cwrs rhad ac am ddim hwn, Ymlyniad yn y blynyddoedd cynnar, yn ymdrin â theori ac ymchwil ym maes ymlyniad yn ystod plentyndod cynnar. Yn y 1950au, John Bowlby oedd y person cyntaf i ddatblygu theori am arwyddocâd ymlyniad cynnar rhwng gofalwyr a phlant ifanc iawn. Mae ei waith wedi ysgogi maes ymchwil enfawr a chynhyrchiol iawn gyda goblygiadau pwysig i ofal plant. Mae’r cwrs OpenLearn hwn yn disgrifio damcaniaeth Bowlby a’r gwaith sydd wedi’i adeiladu arni, wedi’i ddarlunio â recordiadau fideo o’r asesiad o ymlyniad mewn labordy a sgwrs gan ymchwilydd ymlyniad amlwg.
  • Safbwynt plant ar chwarae:In this free course, Children’s perspectives on play, you are asked to put yourself in the place of young children and to think about their view of play and their reasons for playing. When children have personal freedom to choose and make decisions about what and who they want to play with, as well as where they want to play, they are highly self-motivated and active in their engagements with everything around them. In this course you will think about how you listen to children’s perspectives, why it is important and also consider the choices children make about where they play and why.
  • Gwaith Tîm ac Arweinyddiaeth y Blynyddoedd Cynnar: Mae’r cwrs rhad ac am ddim hwn, gwaith tîm ac arweinyddiaeth y blynyddoedd cynnar, yn archwilio agweddau ar waith tîm ac arweinyddiaeth ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar.
 

Dilynwch ni

Facebook