Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur

4 Gorffennaf, 2022

Mae’r bwyd a diod sy’n cael eu cynnig mewn lleoliadau gofal plant yn chwarae rhan bwysig yn iechyd plant ac mae’n gallu helpu datblygu arferion bwyta da i’w paratoi ar gyfer y dechrau gorau mewn bywyd. Mae ymarferwyr gofal plant a lleoliadau’r blynyddoedd cynnar yn chwarae rhan bwysig wrth gyfrannu at les plant sy’n tyfu. Mae amser cael byrbrydau’n gyfle pwysig i blant ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, annibyniaeth a rhifedd.

Mae Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur yn cydnabod ac yn dathlu’r ddarpariaeth o fyrbrydau o safon mewn lleoliadau. Mae’r wobr wedi’i hanelu at bob darparwr gofal plant ledled Caerffili. Mae hyn yn cynnwys gwarchodwyr plant, meithrinfeydd dydd, grwpiau rhieni a phlant bach, Cylchoedd Meithrin, grwpiau Dechrau’n Deg, cylchoedd chwarae a chlybiau y tu allan i oriau ysgol. Mae ennill y wobr hon yn ffordd wych i leoliadau gofal plant ddangos eu bod nhw wedi ymrwymo’n llwyr i gefnogi’r plant, y teuluoedd a’r cymunedau y maen nhw’n gweithio gyda nhw i fwyta’n iach a chadw’n iach.

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi, ers lansio’r Wobr Byrbrydau Iach Safonol Aur newydd ym mis Gorffennaf 2021, bod 31 o leoliadau gofal plant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi llwyddo i fodloni’r meini prawf ac wedi cyflawni’r wobr. Rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi i gyd yn ymuno â ni i longyfarch a diolch i’r lleoliadau canlynol am eu holl waith caled nhw a’u hymroddiad nhw i ennill y wobr.

 • 1st Steps Day Care – Aberbargod
 • 1st Steps Day Care Ltd – Pontlottyn
 • Britannia Day Nursery
 • Brighter Minds Childcare Ltd
 • Brighter Minds Tŷ Isaf
 • Cefn Fforest Rising Stars Childcare Ltd
 • Cwtsh Nursery Limited
 • Cylch Meithrin Nelson
 • Dechrau’n Deg Abertyswg
 • Dechrau’n Deg Coed Duon
 • Dechrau’n Deg Bryn Awel
 • Dechrau’n Deg Gelligaer
 • Dechrau’n Deg Graig-y-rhaca
 • Dechrau’n Deg Hengoed
 • Dechrau’n Deg Cefn-y-pant
 • Dechrau’n Deg Parc-y-felyn
 • Dechrau’n Deg Penllwyn
 • Dechrau’n Deg Penyrheol
 • Dechrau’n Deg Treffilip
 • Dechrau’n Deg Trinant
 • Dechrau’n Deg Tŷ-coch
 • Little Acorns Preschool Ltd
 • Little Einsteins Academy Limited
 • Little Peeps Playgroup
 • Little Unicorns Day Nursery
 • Mini Miners Day Nursery
 • Playworks Early Days Nursery Bedwas
 • Puddleducks Playgroup @ Plas Y Felin
 • St Gwladys Sunbeams
 • The Childrens Space – Tredegar Newydd
 • Tiddlers
 

Dilynwch ni

Facebook