Cynnig Gofal Plant i Gymru

Yn rhoi cyfuniad o ofal plant ac addysg gynnar i rieni sy'n gweithio

Cynnig Gofal Plant i Gymru

O dan y Cynnig Gofal Plant i Gymru, gallwch hawlio hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru bob wythnos, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r cynllun yn anelu i wneud bywyd yn haws i rieni/ofalyddion drwy  ddarparu cymorth gyda chostau gofal plant.

Mae’r cynnig eisoes wedi helpu rhieni/gofalyddion ar draws Cymru i ddychwelyd i’r gwaith, cynyddu eu horiau neu weithio yn fwy hyblyg.  Un o amcanion y cynllun yw rhoi mwy o arian i rieni/ofalyddion sy’n gweithio yn fisol iddynt gael gwario ar bethau sy’n bwysig i’r teulu.

Pwy sy’n gymwys?

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn agored i unrhyw deulu sy’n byw yng Ngheredigion, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster canlynol:

 • Mae eich plentyn yn 3-4 oed
 • Rydych yn byw ym Cymru
 • Rhaid i rieni /cyplau sy’n cyd-fyw fod yn gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant mewn teulu dau riant, neu’r unig riant mewn teulu rhiant unigol
Diffiniadau

Bydd angen i rieni, sy’n cynnwys gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n cyd-fyw, sydd yn aelwyd y plentyn fodloni’r meini prawf cymhwysedd er mwyn i’r plentyn hwnnw allu manteisio ar y Cynnig.

Gall rhiant sy’n gweithio fod yn rhiant sydd naill ai’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n ymgymryd â Phrentisiaethau, ar gontractau dim oriau a’r rhai sydd newydd ddod yn hunangyflogedig. Mae meini prawf isafswm enillion yn golygu bod rhaid iddyn nhw ennill, ar gyfartaledd, yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr yr wythnos ar yr isafswm cyflog sy’n berthnasol iddyn nhw.  Ni ddylai enillion fod yn fwy na 100,000 y flwyddyn fesul rhiant.

Gall rhiant mewn addysg neu hyfforddiant fod yn rhiant sydd naill ai:

 • wedi cofrestru ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig Addysg Uwch (AU) sydd o leiaf 10 wythnos o hyd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a ddarperir trwy ddysgu o bell. NEU,
 • wedi cofrestru ar gwrs sydd o leiaf 10 wythnos o hyd ac a ddarperir mewn Sefydliad Addysg Bellach (AB). Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a ddarperir trwy ddysgu o bell.

Bydd rhieni mewn addysg neu hyfforddiant yn gymwys i gael y Cynnig o fis Medi 2022. Mae ceisiadau nawr ar agor i’r cyllid ddechrau ym mis Medi.

Eithriadau i’r gofynion cymhwysedd

Bydd teuluoedd yn y sefyllfaoedd canlynol yn parhau bod yn gymwys manteisio’r cynnig:

 • Rhieni sydd i ffwrdd o’r gweithle neu wedi atal eu hastudiaethau dros dro ar absenoldeb salwch neu oherwydd absenoldeb rhiant. Gan gynnwys absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhiant a rennir statudol a thâl, ac absenoldeb mabwysiadu.
 • Pa fydd un rhiant yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ac mae’r rhiant arall yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:
  • Budd-dal analluogrwydd
  • Lwfans gofalwyr
  • Lwfans anabledd difrifol
  • Budd-dal analluogrwydd hirdymor
  • Lwfans cyflogaeth a chymorth
  • Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd ar gyfer gwaith neu alluogrwydd cyfyngedig ar gyfer gwaith

Ni fydd rhiant sengl sy’n a theuluoedd lle mae’r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod yn gallu manteisio ar y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu

Nid yw gwarchodaeth dros y plentyn yn gyfartal:

 • Bydd y rhiant sy’n brif warchodwr yn gymwys i fanteisio ar y cynnig os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd

Mae’r warchodaeth dros y plentyn yn gyfartal:

 • Bydd rhaid enwebu un rhiant i fanteisio ar y cynnig fel y prif riant
 • Dim ond un rhiant y gall wneud cais am y plentyn hwnnw

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gymwys, rhaid i chi lenwi ffurflen gais. Bydd Tîm Hyb y Blynyddoedd Cynnar yn gwirio a ydych chi’n gymwys ac yn anfon e-bost atoch chi yn cadarnhau canlyniad eich cais.

Pryd i wneud cais?

O’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn 3 oed, gallai’ch plentyn hawlio hyd at 20 awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth. Mae hyn yn ychwanegol at y 10 awr sydd yn cael ei darparu gan y Cyfnod Sylfaen rhan amser a hyd at 30 awr o ofal plant yn ystod y gwyliau ysgol.

Gall ymgeiswyr wneud cais hyd at 90 diwrnod cyn dechrau eu tymor cymwys. 

Dyddiad Geni’r Plentyn Pryd all fy mhlentyn gael mynediad at y Cynnig Gofal Plant? * nodwch, dim ond ar ôl cael cadarnhad bod prosesau’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Lleoli Plant Unigol wedi’u cwblhau y bydd y cyllid yn cychwyn. Nid yw’r taliad yn cael ei ôl ddyddio i ddechrau’r tymor
1 Medi 2018 i 31 Rhagfyr 2018 Tymor y Gwanwyn 2022 i Dymor yr Haf 2023
(4 Ionawr 2021 i 31 Awst 2022)
1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 Tymor yr Haf 2022 i Dymor yr Haf 2023
(25 Ebrill 2022 i 31 Awst 2023)
1 Ebrill 2019 i 31 Awst 2019 Tymor yr Hydref 2022 i Dymor yr Haf 2023
(5 Medi 2022 i 31 Awst 2023)
1 Medi 2019 i 31 Rhagfyr 2019 Tymor y Gwanwyn 2021 i Dymor yr Haf 2022
(9 Ionawr 2023 i 31 Awst 2024)
1 Ionawr 2020 i 31 Mawrth 2020 Tymor yr Haf 2021 i Dymor yr Haf 2022
(17 Ebrill 2023 i 31 Awst 2024)
1 Ebrill 2020 tan 31 Awst 2020 Tymor yr Hydref 2021 i Dymor yr Haf 2022
(4 Medi 2023 i 31 Awst 2024)

Noder: Dim ond ar ôl i’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol gael eu cwblhau a’u cymeradwyo y bydd cyllid yn dechrau. Ni fydd y taliad yn cael ei ôl-ddyddio i ddechrau’r tymor.

Sut i wneud cais

Mae Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol Newydd y Cynnig Gofal Plant bellach yn fyw.

Newidiadau i nifer yr oriau gofal plant mae modd eu hawlio

Ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, o dan broses flaenorol y Cynnig Gofal Plant, roedd modd i rieni hawlio hyd at 20 awr o ofal plant, yn ogystal â 10 awr safonol o ddarpariaeth Addysg y Blynyddoedd Cynnar.

Fodd bynnag, fe ddangosodd gwerthusiad o ddarpariaeth Addysg y Blynyddoedd Cynnar yn y Fwrdeistref Sirol fod llawer o ddarparwyr yn cynnig mwy na 10 awr o Addysg y Blynyddoedd Cynnar. Mewn gwirionedd, mae ein darparwyr yn cynnig 13.5 awr o Addysg y Blynyddoedd Cynnar ar gyfartaledd. Roedd hyn yn golygu bod rhai rhieni yn cael mwy na’r cyfanswm o 30 awr. Er enghraifft, 15 awr o Addysg y Blynyddoedd Cynnar ynghyd ag 20 awr o Ofal Plant = 35 awr.

Nid yw System Ddigidol Genedlaethol newydd y Cynnig Gofal Plant yn caniatáu hyn, a dim ond yr uchafswm o 30 awr mae modd i rieni ei hawlio.

Mae hyn yn cael ei gyfrifo fel a ganlyn:

 • Os nad yw’ch plentyn chi’n manteisio ar le Addysg y Blynyddoedd Cynnar, bydd y cyfartaledd o 13.5 awr o Addysg y Blynyddoedd Cynnar sy’n cael ei gynnig ledled y Fwrdeistref Sirol yn berthnasol a bydd modd i’ch plentyn chi hawlio hyd at 5 awr o ofal plant.
 • Os yw’ch plentyn chi’n manteisio ar le Addysg y Blynyddoedd Cynnar, bydd cyllid ar gael ar gyfer nifer yr oriau o Addysg y Blynyddoedd Cynnar sy’n cael ei gynnig gan y darparwr hwnnw, ynghyd ag oriau’r Cynnig Gofal Plant sy’n gwneud cyfanswm o 30 awr. Er enghraifft, 15 awr o Addysg y Blynyddoedd Cynnar a 15 awr o Ofal Plant. Pan fyddwch chi’n gwneud cais ac yn dewis y darparwr/ysgol y bydd eich plentyn chi’n ei mynychu, bydd y system yn cyfrifo’n awtomatig nifer yr oriau Gofal Plant mae modd i chi eu hawlio yn seiliedig ar nifer yr oriau Addysg y Blynyddoedd Cynnar maen nhw’n eu darparu.

Noder:

 • Os nad ydych chi eto wedi cael cadarnhad gan y Tîm Derbyniadau Ysgol o le yn yr ysgol ac yn methu â dewis yr ysgol pan fyddwch chi’n gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant, dim ond 16.5 awr o ofal plant fydd yn cael eu neilltuo i chi i ddechrau. Pan fydd y lle hwnnw yn yr ysgol wedi’i gadarnhau, bydd rhaid i chi fewngofnodi i’ch cyfrif chi a diweddaru manylion yr ysgol. Bydd yr oriau Gofal Plant wedyn yn cael eu haddasu yn unol â hynny. Bydd angen i chi hefyd roi gwybod am hyn i’ch darparwr gofal plant, fel y bydd modd iddyn nhw addasu manylion eu cais.
 • Os yw’ch plentyn chi eisoes yn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant drwy’r system flaenorol, byddwch chi’n parhau i gael hyd at 20 awr o ofal plant, ni waeth a yw’ch plentyn chi’n manteisio ar ei le Addysg y Blynyddoedd Cynnar neu nifer yr oriau sy’n cael eu darparu yn y lleoliad hwnnw.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Hysbysu am newid yn eich amgylchiadau

Rhaid i chi roi gwybod am unrhyw newidiadau i’ch amgylchiadau a allai effeithio ar eich cymhwysedd.

Yn syml, mae angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif Porth y Llywodraeth a dewis y ddolen ‘newid i’ch manylion’. Gwnewch eich newid/newidiadau drwy’r sgrin grynodeb a chlicio ar y botwm ‘Cyflwyno’ ar ôl gorffen.

Bydd angen i chi roi gwybod os ydych chi a/neu’r ail oedolyn sy’n byw yn y cartref:

 • wedi dod yn ddi-waith
 • wedi dod yn hunangyflogedig
 • wedi newid cyflogwr
 • wedi newid yr oriau cyflogaeth
 • wedi stopio derbyn budd-dal cymwys
 • wedi symud tŷ
 • wedi symud allan o’r cartref gan adael dim ond un rhiant neu warcheidwad cyfreithiol yn byw yn y cartref
 • mae oedolyn arall wedi symud i mewn i’r cartref
 • unrhyw newid arall rydych chi’n teimlo a allai effeithio ar eich hawl

Nid oes angen i chi roi gwybod eich bod chi ar absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu ond yn dal i fod yn gyflogedig gan nad yw hyn yn effeithio ar eich cymhwysedd.

 

Dilynwch ni

Facebook