Hyfforddiant toiled

Awgrymiadau ar amseru, techneg ac ymdrin â damweiniau

Hyfforddiant toiled

Mae’r rhan fwyaf o blant yn barod i ddechrau hyfforddiant toiled rhwng 18 mis a thair blwydd oed. Fodd bynnag, mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’n bwysig aros nes bod eich plentyn yn barod.

Efallai y byddwch yn teimlo bod eich plentyn yn barod i ddechrau hyfforddiant toiled pan fyddwch yn sylwi ar y pethau canlynol:

 • Gall eich plentyn fynd ar y pot ac oddi arno
 • Gall eich plentyn dynnu ei ddillad a’i ddillad isaf i lawr
 • Gall eich plentyn ddilyn cyfarwyddiadau
 • Mae’ch plentyn yn gwybod pan fydd ganddo gewyn gwlyb neu frwnt ac mae’n dweud hynny wrthych chi
 • Mae’ch plentyn yn gallu aros yn sych am awr neu ddwy
 • Mae’ch plentyn yn gwybod pan mae’n gwneud wî-wî ac mae’n dweud hynny wrthych chi
 • Mae’ch plentyn yn gwybod pan mae arno angen gwneud wî-wî neu pŵ ac efallai y bydd yn dweud hynny wrthych chi ymlaen llaw

Sut i ddechrau?

 • Dewiswch adeg pan nad oes llawer o newidiadau mawr eraill yn digwydd fel symud tŷ neu frawd neu chwaer newydd yn cyrraedd
 • Cadwch bot yn yr ystafell ymolchi (ac un lawr llawr os yw’r ystafell ymolchi lan lofft)
 • Ar ôl i chi ddewis amser i ddechrau, defnyddiwch bants yn lle cewynnau y gellir eu tynnu lan a lawr neu gewynnau arferol
 • Anogwch eich plentyn i eistedd ar y pot yn rheolaidd, yn enwedig ar ôl prydau bwyd ac unrhyw bryd pan rydych chi’n gwybod bod eich plentyn fel arfer yn gwneud pŵ
 • Anogwch fechgyn i eistedd i wneud wî-wî – mae hyn yn eu helpu i wagio’u pledren yn iawn ac yn gwneud yn siŵr y gallan nhw wneud pŵ hefyd os oes angen
 • Peidiwch â chreu ffwdan os yw’n cael damwain ond canmolwch ef neu hi pan mae’n llwyddo

Hyfforddiant toiled yn y nos

Efallai y bydd hyfforddiant toiled yn y nos yn cymryd mwy amser na hyfforddiant toiled yn y dydd. Os yw cewyn eich plentyn yn sych neu bron iawn yn sych yn y bore, mae’n bosibl ei fod yn barod am hyfforddiant toiled yn y nos. Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn defnyddio’r pot cyn mynd i’r gwely wedyn gwnewch yn siŵr ei fod wrth law os oes angen i’ch plentyn ei ddefnyddio yn ystod y nos. Defnyddiwch gynfas wrth-ddŵr a gwnewch yn siŵr bod dillad gwely a phyjamas glân wrth law. Os nad yw pethau’n mynd yn dda, daliwch i ddefnyddio cewynnau am ychydig mwy o amser a rhowch gynnig arall arni’n nes ymlaen.

Beth i’w wneud pan mae problemau?

Os yw’n ymddangos, ar ôl ichi ddechrau hyfforddiant toiled, nad oedd eich plentyn yn hollol barod, ewch yn ôl at ddefnyddio cewynnau/ cewynnau y gellir eu tynnu lan a lawr a rhowch gynnig arall arni ymhen ychydig wythnosau.

Os oes gennych unrhyw bryderon eraill ynghylch hyfforddiant toiled, gallwch siarad â’ch ymwelydd iechyd neu feddyg teulu.

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn nhîm y Blynyddoedd Cynnar i gael cymorth.

Mae’r gwefannau canlynol hefyd yn cynnig cyngor a chymorth:

 

Dilynwch ni

Facebook